Skip to content

Ujęcie w księgach zakupu promocyjnego za 1zł

by Patrycja Szafran on May 25th, 2011

Nie ma potrzeby podwyższania ceny nabycia składnika majątkowego wyrażonej na fakturze. Cena wyrażona na fakturze jest ceną rynkowa, cena jaka jest stosowana przez sprzedawcę w transakcjach nie tylko z jedną jednostką.

Definicja ceny nabycia zawarta została w art. 28 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Jest to cena zakupu składnika aktywów, obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu, a obniżona o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski. Zatem cena zakupu wyrażona na fakturze spełnia ww. wymogi. A po uwzględnieniu kosztów bezpośrednio związanych z zakupem można ustalić cenę nabycia.

Niska wartość początkowa nie jest przeszkodą do uznania składnika majątku za środek trwały. Gdyż do środków tych zalicza się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. W takim przypadku wartość początkową takiego środka trwałego w cenie nabycia określonej w art. 28 ust. 8 ustawy o rachunkowości, tj. cenie zakupu obejmującej kwotę należną sprzedającemu, bez podlegającego odliczeniu podatku VAT, m.in. obniżonej o rabaty, opusty i inne podobne zmniejszenia, należy ująć w księgach rachunkowych w dacie przyjęcia do używania zapisem:

  • - Wn Środki trwałe,
  • - Ma Rozliczenie zakupu.

Odpisów amortyzacyjnych w przypadku tak niskocennego środka trwałego można dokonać jednorazowo, na co zezwala art. 32 ust. 6 ustawy o rachunkowości.

From → Darmowe porady

Comments are closed.