Skip to content

Odpisy na ZFŚS w 2011 roku

by Patrycja Szafran on May 25th, 2011

Podstawa do wyliczenia odpisów na ZFŚS na 2011 rok wynosi 2917,14 zł.

Oznacza to, że odpis podstawowy wynosi:

 • na jednego zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy 37,5% czyli 1.093,93 zł
 • na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze – w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych 50% czyli 1.458,57 zł
 • na jednego pracownika młodocianego w I roku nauki 5%  – 145,86 zł
 • na jednego pracownika młodocianego w II roku nauki 6%  – 175,03 zł
 • na jednego pracownika młodocianego w III roku nauki 7% – 204,20 zł

Natomiast odpis dobrowolny, to zwiększenie na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności o 6,25% czyli 182,32 zł   Także zwiększenie na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę wynosi 6,25% podstawy czyli 182,32 zł.

Odpis na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych za dany rok kalendarzowy naliczany jest przez jednostki na początku każdego roku i ujmowany w księgach rachunkowych zgodnie z zasadą memoriału. Oznacza to, że niezależnie od faktu przekazania środków na wyodrębniony rachunek bankowy obowiązkiem jednostki jest obciążenie kosztami odpisu wyniku finansowego.

Jednostka, która prowadzi ewidencję kosztów na kontach zespołu 4 i 5, odpis za dany rok ujmuje w księgach rachunkowych – pod datą jego naliczenia – zapisem:

 • - Wn Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,
 • - Ma Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

oraz równolegle

 • - Wn konta zespołu 5,
 • - Ma Rozliczenie kosztów.

Warto pamiętać, że jednostka powinna kierować się także zasadą współmierności przychodów i kosztów i sukcesywnie co miesiąc powinna naliczać odpisy w koszty. Księgowe zapisy w jednostkach prowadzących układ kalkulacyjny i rodzajowy kosztów będą przebiegały następująco:

1. Ujęcie rocznego odpisu

 • - Wn Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,
 • - Ma Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2. Zakwalifikowanie odpisu do kosztów rozliczanych w czasie (przez okres 12 miesięcy):

 • - Wn Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów,
 • - Ma Rozliczenie kosztów.

3. Odniesienie w koszty raty odpisu przypadającej na dany miesiąc:

 • - Wn konto zespołu 5,
 • - Ma  Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Odpis, któremu nie towarzyszył przelew środków pieniężnych, nie będzie mógł być uwzględniony w rachunku podatkowym nie stanowi bowiem kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. art. 16 ust. 1 pkt. 9 lit. b) ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z poźn. zm.)

From → Darmowe porady

Comments are closed.