Skip to content

Księgowanie akcji w księgach kupującego

by Patrycja Szafran on May 25th, 2011

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o rachunkowości zakupione akcje ujmuje się w księgach rachunkowych według ceny nabycia, czyli wartości godziwej poniesionych wydatków powiększonych o związane z zakupem koszty (np. koszty prowizji maklerskich, prowizji za doradztwo, podatków i opłat) pomniejszone o przypadający odliczeniu podatek od towarów i usług. Jeżeli koszty transakcji zakupu są nieistotne w stosunku do zakupionych akcji można ująć je jako koszty finansowe okresu, w którym zostały poniesione, a akcje zaksięgować w cenie zakupu.

Nabywane akcje w zależności od przeznaczenia podmiot  może zakwalifikować jako inwestycje długoterminowe lub krótkoterminowe. W przypadku, gdy podmiot zamierza utrzymywać akcje w celu korzystania z prawa do zysku lub sprawowania kontroli nad inną jednostką, zakupione akcje prezentowane będą jako inwestycje długoterminowe. W takim przypadku zakup akcji ujmuje się wówczas:

- WN Inwestycje długoterminowe – akcje
- MA Rachunek bankowy

Jeśli zakupione akcje miałyby posłużyć jedynie jako krótkoterminowa lokata kapitału, z zamiarem odsprzedania ich w ciągu roku, ujmuje się je następująco:

- WN Inwestycje krótkoterminowe – akcje
- MA Rachunek bankowy

Zgodnie z ustawą o rachunkowości w jednostkach nie podlegających obowiązkowemu badaniu sprawozdania finansowego akcje zakwalifikowane jako inwestycje długoterminowe wycenia się zgodnie z art.28 ust. 1 pkt 3 w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej (rynkowej). Wartość w cenie nabycia może zostać przeszacowana do ceny rynkowej, zaś różnicę z przeszacowania należy rozliczyć zgodnie z art. 35 ust. 4, który nakazuje przeszacowanie wynikające ze wzrostu wartości akcji ująć na kapitale z aktualizacji wyceny:

- WN Odpis aktualizujący wartość akcji
- MA Kapitał z aktualizacji wyceny

W pierwszym przypadku odpis korygujący wartość akcji ujmuje się w ciężar kosztów finansowych:

- WN Koszty finansowe
- MA Odpisy aktualizujące wartość akcji

lub jako przychody finansowe:

- MA Przychody finansowe
- WN Odpisy aktualizujące wartość akcji

Natomiast gdy cena rynkowa byłaby wyższa niż cena nabycia, to wartość bilansowa nie jest korygowana i pozostaje na poziomie ceny nabycia.

From → Darmowe porady

Comments are closed.