Skip to content
May 27 11

Od 2013 roku będą stosowane faktury uproszczone

Tekst: Marek

W związku z Interpelacją nr 21599 do ministra finansów w sprawie możliwości księgowania drobnych wydatków firmy na podstawie paragonu fiskalnego, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów – z upoważnienia ministra udzielił następującej odpowiedzi w przedmiotowej sprawie. więcej…

May 25 11

Powstanie obowiązku podatkowego w podatku VAT dla dostawy książek

Tekst: Patrycja Szafran

Zgodnie z rozdziałem 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392) obrót książkami wyprodukowanymi do końca 2010 r. korzystał (na warunkach wymienionych w tym rozdziale) z opodatkowania według preferencyjnej stawki VAT w wysokości 0% do dnia 30 kwietnia 2011 r. więcej…

May 25 11

Przedsiębiorca zawieszający działalność gospodarczą będzie zwolniony z prowadzenia rachunkowości

Tekst: Patrycja Szafran

Przedsiębiorca zawieszający działalność gospodarczą będzie zwolniony ze wszystkich dokumentacyjnych i sprawozdawczych obowiązków, które nie są konieczne dla ustalenia jego zobowiązań wobec państwa lub osób prywatnych. Od 2 czerwca wchodzi w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U Nr 102, poz. 585). więcej…

May 25 11

Odpisy na ZFŚS w 2011 roku

Tekst: Patrycja Szafran

Podstawa do wyliczenia odpisów na ZFŚS na 2011 rok wynosi 2917,14 zł.

Oznacza to, że odpis podstawowy wynosi:

  • na jednego zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy 37,5% czyli 1.093,93 zł
  • na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze – w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych 50% czyli 1.458,57 zł
  • na jednego pracownika młodocianego w I roku nauki 5%  – 145,86 zł
  • na jednego pracownika młodocianego w II roku nauki 6%  – 175,03 zł
  • na jednego pracownika młodocianego w III roku nauki 7% – 204,20 zł więcej…
May 25 11

Przy rozliczeniach zagranicznych ważny jest kurs NBP

Tekst: Patrycja Szafran

Dotychczas organy podatkowe przyjmowały niekorzystne dla podatników stanowisko, nie pozwalając na stosowanie średniego kursu NBP do określania wartości przychodu należnego w dniu jego otrzymania. Zdaniem organów podatkowych taki przychód należy określić według faktycznie zastosowanego kursu waluty z dnia otrzymania (m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 22 stycznia 2010 r., nr ITPB3/423-673/09/AW). Organy podatkowe stosowały tu stare zasady, nie dostrzegając zmian przepisów o różnicach kursowych obowiązujących od początku 2007 r. więcej…

May 25 11

Można uniknąć stosowania kas fiskalnych

Tekst: Patrycja Szafran

Przedsiębiorca, który dokonuje nie więcej niż 50 transakcji dla nie więcej niż 20 klientów, nie musi stosować kasy. Jest zwolniony z tego obowiązku nawet przy wielomilionowych obrotach. W takiej sytuacji nie jest istotne, że obrót przedsiębiorcy w ubiegłym i bieżącym roku był wyższy niż 40 tys. zł. więcej…

May 25 11

Księgowanie akcji w księgach kupującego

Tekst: Patrycja Szafran

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o rachunkowości zakupione akcje ujmuje się w księgach rachunkowych według ceny nabycia, czyli wartości godziwej poniesionych wydatków powiększonych o związane z zakupem koszty (np. koszty prowizji maklerskich, prowizji za doradztwo, podatków i opłat) pomniejszone o przypadający odliczeniu podatek od towarów i usług. Jeżeli koszty transakcji zakupu są nieistotne w stosunku do zakupionych akcji można ująć je jako koszty finansowe okresu, w którym zostały poniesione, a akcje zaksięgować w cenie zakupu. więcej…

May 25 11

Ujęcie bonusów w księgach rachunkowych i podatkach u kupującego towary

Tekst: Patrycja Szafran

Zgodnie z art. 12 ust. 3  ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.) przychody z działalności gospodarczej ujmuje się w kwocie pomniejszonej o udzielone rabaty bonusy i upusty. Jeśli bonus u sprzedającego pomniejsza przychody, to u kupującego powinien pomniejszać koszty, odniesieniu do dóbr sprzedanych lub stan magazynu – w odniesieniu do dóbr niesprzedanych. więcej…

May 25 11

Ujęcie w księgach zakupu promocyjnego za 1zł

Tekst: Patrycja Szafran

Nie ma potrzeby podwyższania ceny nabycia składnika majątkowego wyrażonej na fakturze. Cena wyrażona na fakturze jest ceną rynkowa, cena jaka jest stosowana przez sprzedawcę w transakcjach nie tylko z jedną jednostką. więcej…

May 25 11

Usługi gastronomiczne i catering w świetle ustawy o VAT

Tekst: Patrycja Szafran

Sprzedaż świeżo przygotowanych dań i artykułów żywnościowych do spożycia na miejscu, na stoiskach lub w pojazdach gastronomicznych stanowi dla celów podatku VAT dostawę towarów, jeżeli z oceny jakościowej całości transakcji wynika, że elementy świadczenia usług poprzedzające i towarzyszące dostawie artykułów żywnościowych nie mają charakteru przeważającego. więcej…